คณผู้บริหาร

fail

นายธวัช สิงหเดช

นายก อบต.ท่าโพธิ์

fail

นายเฉลิมชัย บัวทอง

รองนายก อบต.

fail

นายประชุม โพธิสุวรรณ

รองนายก อบต.

fail

นางกุลริศา คุปตะนาวัน

เลขานุการนายก อบต.ฝ่ายประชาสัมพันธุ์

fail

นายประชา

หัวหน้าแผนก

fail

นาย มานิต

ผู้ช่วย

fail

นางสาว สวยจริง

นักบริหาร

fail

นาย สรพงษ์

นักบริหาร

fail

นางสาว หญิงหญิง

นักบริหาร

fail

นายมานะ

นักบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2020-05-28 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 131)


2020-03-30 ประกาศเรื่องการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ดู : 138)
2020-03-30 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักานจ้างตามภารกิจ ปี 2563 (ดู : 133)
2019-08-08 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 181)
2019-07-01 ร้องเรียนร้องทกุข์น้ำท่วมขังไม่มีทางระบายน้ำ (ดู : 207)
2019-07-01 ร้องเรียนร้องทกุข์โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนาฮี2 (ดู : 180)
2019-07-01 แจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 185)
2019-06-27 ประกาศมาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 185)
2019-06-27 แผนกลยุทธ อบต.ศรีสำราญ ปี ๖๒ (ดู : 164)
2019-06-27 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (ดู : 159)
2019-06-27 ประกาศมาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (ดู : 168)
2019-06-27 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 195)
2019-06-27 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 157)
2019-06-27 ประกาศป้องกันการรับสินบน อบต.ศรีสำราญ (ดู : 180)
2019-06-27 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 170)
2019-06-27 ประกาศ นโยบาย กลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ดู : 156)
2019-06-27 คู่มือผลประโยชนย์ทับซ้อน อบต.ศรีสำราญ (ดู : 848)
2019-06-26 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 322)
2019-06-26 ประกาศการใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562-2564 (ดู : 446)
2019-06-26 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือนเมษายน 2562 (ดู : 418)
2019-06-14 ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล-Open-Data (ดู : 197)
2019-06-14 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (ดู : 193)
2019-06-14 ประกาศ-โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ4 (ดู : 247)
2019-06-14 ประกาศ-การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฯ-อบต.ศรีสำราญ (ดู : 203)
2018-11-22 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี (ดู : 628)
2018-11-21 รายงานผลการดำเนิงานประจำปี (ดู : 417)
2018-11-21 แถลงการณ์งบประมาณรายรับประจำปี 2560 (ดู : 264)
2018-11-21 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 279)
2018-11-20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 262)
2018-11-20 รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 272)
2018-11-20 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ดู : 249)
2018-11-08 ประกาศการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 264)
2018-11-08 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นประจำปี พ.ศ2562 (ดู : 313)
2018-08-27 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ดู : 258)
2018-08-27 โครงการ (ดู : 596)
2018-08-17 ประชาสัมพันธ์การถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 (ดู : 623)
2018-07-19 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ (ดู : 212)
2018-07-13 ขออนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ (ดู : 121)

2020-09-28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุง/เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 (ดู : 41)


2020-09-01 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาปึ่ง หมู่ที่ 1 (ดู : 38)
2020-08-31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก ( ดีเซล ) (ดู : 194)
2020-08-31 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 217)
2020-08-24 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 207)
2020-08-10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโจด หมู่ที่ 6 (ดู : 40)
2020-07-23 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่องยกเลิกประกาศ จัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) (ดู : 113)
2020-07-23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดหลอดไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 112)
2020-07-17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยตำบลศรีสำราญ (ดู : 141)
2020-07-14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก (ดีเซล) (ดู : 119)
2020-07-14 ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก ( ดีเซล ) และร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 135)
2020-07-02 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 125)
2020-07-02 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 193)
2020-07-01 ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 197)
2020-07-01 ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 237)
2020-06-17 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 107)
2020-06-08 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 119)
2020-05-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.114-06 สายบ้านหนองบัวบานเย็น หมู่ที่ 7 - บ้านหนองโนน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ดู : 206)
2020-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.114-01 สายบ้านนามน หมู่ที่ 3 - โรงเรียนสามหมอวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ดู : 186)
2020-04-16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบานเย็น หมู่ที่ 7 - บ้านหนองโนน้อย และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 195)
2020-04-09 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 198)
2020-04-08 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม หมู่ที่ 3 - โรงเรียนสามหมอวิทยา และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 215)
2020-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24)
2020-01-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-7368 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36)
2019-12-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (ดู : 305)
2019-11-28 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 259)
2019-11-28 เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 212)
2019-11-18 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 163)
2019-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ (ดู : 271)
2019-08-05 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ (ดู : 36)
2019-08-05 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 250)
2019-07-24 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 216)
2019-07-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (ดู : 151)
2019-07-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-7368 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 208)
2019-07-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-7368 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35)
2019-06-21 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (ดู : 250)
2019-06-21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 304)
2019-06-04 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 218)
2019-04-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36)
2019-03-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47)
2018-11-22 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ดู : 485)
2018-11-22 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 452)
2018-11-22 ประกาศต่างๆ (ดู : 571)
2018-11-20 รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 184)
2018-11-20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 (ดู : 208)
2018-11-20 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 (ดู : 233)
2018-09-24 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 389)
2018-06-15 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ (ดู : 452)
2017-12-14 จัดซืื้อ จ้างทำถนน (ดู : 620)
2017-07-14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 (ดู : 544)

ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

กองช่าง อบตศรีสำราญ

งานป้องกันฯ ศรีสำราญ กับผลงานปี60
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line