ข่าว

2020-05-28 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง


2020-03-30 ประกาศเรื่องการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
2020-03-30 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักานจ้างตามภารกิจ ปี 2563
2019-08-08 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-07-01 ร้องเรียนร้องทกุข์น้ำท่วมขังไม่มีทางระบายน้ำ
2019-07-01 ร้องเรียนร้องทกุข์โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนาฮี2
2019-07-01 แจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
2019-06-27 ประกาศมาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2019-06-27 แผนกลยุทธ อบต.ศรีสำราญ ปี ๖๒
2019-06-27 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
2019-06-27 ประกาศมาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
2019-06-27 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2019-06-27 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
2019-06-27 ประกาศป้องกันการรับสินบน อบต.ศรีสำราญ
2019-06-27 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2019-06-27 ประกาศ นโยบาย กลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2019-06-27 คู่มือผลประโยชนย์ทับซ้อน อบต.ศรีสำราญ
2019-06-26 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-06-26 ประกาศการใช้แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562-2564
2019-06-26 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือนเมษายน 2562
2019-06-14 ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล-Open-Data
2019-06-14 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2019-06-14 ประกาศ-โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ4
2019-06-14 ประกาศ-การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตฯ-อบต.ศรีสำราญ
2018-11-22 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
2018-11-21 รายงานผลการดำเนิงานประจำปี
2018-11-21 แถลงการณ์งบประมาณรายรับประจำปี 2560
2018-11-21 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
2018-11-20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561
2018-11-20 รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561
2018-11-20 แผนดำเนินงานประจำปี 2561
2018-11-08 ประกาศการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
2018-11-08 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นประจำปี พ.ศ2562
2018-08-27 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2018-08-27 โครงการ
2018-08-17 ประชาสัมพันธ์การถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
2018-08-08 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line