ยุทธศาสตร์ อบต.


ยุทธศาสตร์ อบต.ศรีสำราญ

 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิชีวิต

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

09/12/2016

934

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line