ประวัติ


 

เป้าประสงค์
 

1.  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

2. เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนและยั่งยืน

3. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

4. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จโดย เฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

5. เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจด้านการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยด้านสวัสดิการและสังคมด้านกีฬาคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

๗. เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยฉพาะผลผลิตทางการอินทรีย์ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า

 

 

26/10/2016

750

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line