สมาชิกสภาท้องถิ่น


 

 

ตรา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
นางสมัย เจตกาลบุญชู ตำแหน่ง ประธานสภา อบต ศรีสำราญ
นาง สมัย เจตกาลบุญชู
ประธานสภา อบต ศรีสำราญ

 
นาย ไกรวรรณ หงษ์วิเศษ ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต ศรีสำราญ
นาย ไกรวรรณ หงษ์วิเศษ
รองประธานสภา อบต ศรีสำราญ
นาย ทองใบ สว่างงตา ตำแหน่ง สมาชิก อบต หมู่ที่ 1
นายทองใบ สว่างงตา
สมาชิก อบต หมู่ที่ 1
 
นางสาวบัวพัน ใจเกษม ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 2
นางสาวบัวพัน ใจเกษม
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 2

 
 
นาย โสม เลิศนามน ตำแหน่ง สมาชิก อบต หมู่ที่3
นาย โสม เลิศนามน
สมาชิก อบต หมู่ที่3

 
นาย ไพบูลย์ อรัญถิตย์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 3
นายไพบูลย์ อรัญถิตย์
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 3

 
นาย สุชาติ ชาวนาฮี ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 4
นายสุชาติ ชาวนาฮี
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 4

 
นาย นิติพงศ์ ชนาพรจิติศักดิ์ ตำแหน่ง สมาชิก อบต หมู่ที่4
นาย นิติพงศ์ ชนาพรจิติศักดิ์
สมาชิก อบต หมู่ที่4

 
นายประยูร นาฉลอง ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต หมู่ 5
นายประยูร นาฉลอง
สมาชิกสภา อบต หมู่ 5

 
นาย นันทวัฒน์ เลี้ยงพรม ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต หมู่ 5
นายนันทวัฒน์ เลี้ยงพรม
สมาชิกสภา อบต หมู่ 5

 
นาย อ่อนเย็น สมามิ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 6
นายอ่อนเย็น สมามิ
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 6

 
นาย ประสาท กุลพิมล ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต หมู่ที่6
นาย ประสาท กุลพิมล
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่6

 
นาง สมใจ ปากวิเศษ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 7
นางสมใจ ปากวิเศษ
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 7

 
 
   
นาย ซึ้ง จันทราเทพ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 9
นายซึ้ง จันทราเทพ
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 9

 
 
นาย อำนาจ เวียงชัยภูมิ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 10
นาย อำนาจ เวียงชัยภูมิ
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ 10
นางสาว ปาริชาติ นรมาตร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต หมู่ที่10
นางสาวปาริชาติ นรมาตร์
สมาชิกสภา อบต หมู่ที่10
   
   

 

26/10/2016

913

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line