สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

                   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ   ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ ๑๒ ถนนบ้านจอก -  สำราญ -  บ้านนามน หมู่ที่ ๓   ตำบลศรีสำราญ    อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ   อยู่ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์ ประมาณ    ๑๒  กิโลเมตร  

แผนผัง

เนื้อที่

                   มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘.๕๓๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๐,๓๓๖.๘๗๕ ไร่

 

ภูมิประเทศ

                    ทิศเหนือ  แนวเขตติดต่อ อำเภอโคกโพธิ์ไชย   จังหวัดขอนแก่น
  ทิศใต้ แนวเขตติดต่อ ตำบลคอนสวรรค์   และตำบลโคกมั่งงอย
  ทิศตะวันออก แนวเขตติดต่อ อำเภอโคกโพธิ์ไชย    และอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
  ทิศตะวันตก แนวเขตติดต่อ ตำบลโคกมั่งงอย  ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ
       

 

จำนวนหมู่บ้าน  ๑๐     หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

สารวัตรกำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

 

บ้านหนองปลาปึ่ง

นายสะท้อน  คำพรมมี

 นางทองล้วน  ดวงวิญญาณ

นางดรุณี  แสนเลิศ

นายไพฑูรย์  กุลสุวรรณ์  

 

บ้านสำราญ

นายสมบัติ   เจียมชัยภูมิ

นายวาสนา   โนนไทย

นางชวนพิศ  ใจเกษิม

 

บ้านนามน

นายปรีชา  เฉลิมเล่า

นายบุญร่วม   โคตะ

นางจันศร  ระดากุล

 

บ้านนาฮี

นายดำรงค์  จันทราเทพ

นายอนิรุจ    ดวงวัชรพันธ์

นายอิศเรศ   ชาวนาฮี

นายวิญญู   แก้วสุพรรณ์

นายองอาจ  โยธาศิริ

นายประสงค์  จันทราเทพ

นายปิงไทย  ละลี

 

บ้านหนองเบ็น

นายขัยณรงค์  ราวรัมย์

นายพันธ์เทพ  ชาตินาฮี

นายธานี  คำทอง

 

บ้านนาโจด

นายวิชัย   ทวีเปล่ง

นายพิเชษฐ์  เทียมชัยภูมิ

นายภูวมินทร์   อินทร์แก้ว

 

บ้านหนองบัวบานเย็น

นายจำนงค์   หงษ์ทอง

นายประจักษ์   ชูหนองทอน

นายกฤษดา   ศรีทุมมา

 

บ้านสำราญ

นายนพรัตน์  สวาทพงษ์

นางเรณู       พันธกนก

นายบรรจง  มงคลกุล

 

บ้านนาฮี

นายโชค  นาฉลอง

นายเฉลิม  เจ๊กมา

นายทวิพงษ์  ผักบัวแก้ว

 

๑๐

บ้านนามน

นายสนั่น  ปามุทา

นายกองกิจ  ชมชัย

นางปิยมาศ  ไสยาสน์

 

 

26/10/2016

942

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line