สภาพทางเศรษฐกิจ


สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพของประชากร

                   ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  ประกอบอาชีพ ดังนี้

                   -  เกษตรกรรม                                ๙๓.๕๖ %

                   -  อื่น ๆ เช่น  รับราชการ,ค้าขาย,รับจ้าง      ๖.๔๔ %

พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่  ข้าว
พืชเศรษฐกิจรอง ได้แก่  อ้อย,งา,ถั่วเขียว,ถั่วเหลือง
การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค,สุกร,กระบือ,เป็ด,ไก่

                   มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘.๕๓๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๐,๓๓๖.๘๗๕ ไร่

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ ๑๐ แห่ง
โรงสี ๑๒ แห่ง
ร้านค้า ๔๐ แห่ง
ร้านจำหน่ายเนื้อสด แห่ง
ร้านซ่อม แห่ง

 

 

 

26/10/2016

552

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line