สภาพทางสังคม


สภาพทางสังคม

การศึกษา

๑ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       จำนวน  ๑  ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนามน

-  ครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน       ๕      คน  

-  นักเรียน   ชาย   ๓๐    คน   หญิง   ๔๓    คน     รวม     ๗๓      คน

๒ โรงเรียนประถมศึกษา       จำนวน ๖  แห่ง  ได้แก่

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่ง - หนองเบ็น
โรงเรียนบ้านสำราญ
โรงเรียนบ้านนามน
โรงเรียนบ้านนาฮี
โรงเรียนบ้านนาโจด
โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา


ตารางแสดงจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาแต่ละโรงเรียน ภายในตำบลศรีสำราญ

ชื่อโรงเรียน

จำนวนครู

อาจารย์

จำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน(รวมชายหญิง)

รวมเฉพาะนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อ.๑

อ.๒

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่ง-หนองเบ็น

๑๑

๑๑

๑๓

๑๓

๗๘

โรงเรียนบ้านสำราญ

๑๒

๑๑

๑๑

๑๒

๑๓

๑๒

๑๒

๙๒

โรงเรียนบ้านนามน

๑๒

๑๒

๑๔

๑๑

๑๕

๑๐

๒๑

๑๐๒

โรงเรียนบ้านนาฮี

๑๐

๑๑

๑๑

๑๑

๑๓

๑๓

๘๕

โรงเรียนบ้านนาโจด

๑๒

๗๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวบานเย็นวิทยา

๑๒

๑๒

๕๗

 

๓. ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน ๑ ศูนย์

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖           จำนวน           ๕๒      คน

จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น                    จำนวน           ๔๑๖      คน

จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย                 จำนวน           ๑๐๗      คน

                        รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด                           จำนวน          ๕๗๕     คน

 

๔. โรงเรียนมัธยมศึกษา         จำนวน  ๑ แห่ง  คือ โรงเรียนสามหมอวิทยา   

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนสามหมอวิทยา

 

ชื่อโรงเรียน

จำนวนครู

อาจารย์

จำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน(รวมชายหญิง)

รวมเฉพาะนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ม.

๑/๑

ม.

๑/๒

ม.

๒/๑

ม.

๒/๒

ม.

๓/๑

ม.

๓/๒

๔/๑

ม.

๔/๒

ม.

๕/๑

ม.

๕/๒

ม.

๕/๓

ม.

๖/๑

ม.

๖/๒

โรงเรียนสามหมอวิทยา

๑๔

๒๐

๓๑

๒๗

๓๔

๓๔

๒๔

๒๖

๒๙

๒๗

๓๐

๒๙

๒๙

๒๓

๑๙

๓๖๒

 

กีฬาและนันทนาการ

          -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                   จำนวน           ๘        แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด  ๘  แห่ง  ได้แก่

 

 

ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่

วัดเวฬุวัน

บ้านหนองปลาปึ่ง

วัดโพธิ์ศรี

บ้านสำราญ

๒,๘

วัดสว่างนามน

บ้านนามน

๓,๑๐

วัดสว่างนาฮี

บ้านนาฮี

๔,๙

วัดคงคาวนาราม

บ้านหนองเบ็น

วัดภูมิสวรรค์

บ้านนาโจด

วัดหนองบัวบานเย็น

บ้านหนองบัวบานเย็น

สำนักสงฆ์  ๒  แห่ง  ได้แก่

ชื่อสำนักสงฆ์

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่

วัดป่าสามัคคีธรรม

บ้านนาฮี

๔,๙

วัดป่า

บ้านหนองเบ็น

 

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อที่น่าสนใจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  มีดังนี้

-  ประเพณีสงกรานต์

-  ประเพณีบุญบั้งไฟ

-  ประเพณีลอยกระทง

-  งานทำบุญตามวันสำคัญทางศาสนา และความเชื่อของประชาชนตำบลศรีสำราญ

 

ฮีตเก่าคลองหลัง ๑๒ เดือน (ฮีต ๑๒ คอง ๑๔

ฮีต  ๑๒  เดือนที่คนอีสานถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดกันมา  เรียกว่า  ประเพณี  คนรุ่นหลังได้รับมรดกตกทอดกันมาตามลำดับ เรียก จารีต  คนอีสานเรียก ฮีต  ซึ่งคนโบราณเรียกว่าฮีต ๑๒ คอง ๑๔ หรือประเพณี ๑๒ เดือน ในตลอดปีหนึ่ง เดือนใดมีประเพรีจั๋งใดของแต่ละเดือนนั้น ๆ มา ผู้เถ่า ผู้แก่จั่งไดวางฮีต ๑๒ ไว้ แบบนี้

เดือน ๕ สมัยก่อนคือเริ่มต้นของทุกปี  พอฮอดเดียน ๕ พระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราสเมษในทางโหราศาสตร์จั้งทำพิธีสงกรานต์  คือ

          ๑.  เล่นสงกรานต์

          ๒.  แห่สงกรานต์

          ๓.  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ (ผู้สูงอายุ)

          ๔.  นิมนต์พระพุทธรูปลงสรงน้ำ

          ๕.  ก่อเจดีย์ทราย ขนทรายเข้าวัด

          ๖.  บายศรีสมโภชพระพุทธรูป

เดือน ๖  สมัยก่อนบรรพบุรุษได้ปฎิบัติมาในเดือน ๖ มีดังต่อไปนี้

          ๑.  เฮ็ดบุญบั้งไฟ  เพื่อถวายพระยาแถน

          ๒.  ทำบุญวิสาขบูชา วันประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน

          ๓.  แฮกไฮแฮกนา ก่อนลงไฮ ลงนา

          ๔.  สร้างบ้านเรือน  ม่องอยู่อาศัย

เดือน  ๗  เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของหมู่บ้าน  คนส่วนใหญ่จะกระทำกันคือ

          ๑.  เลี้ยงตาแฮก  ตาปู่บ้าน มะเหศักดิ์  หลักเมืองต่าง ๆ

          ๒.  ทำบุญเบิกบ้าน  เบิกเมือง

          ๓.  เตรียมคราด ไถลงไฮ ลงนา

เดือน ๘  พอถึงเดือน ๘ คนส่วนใหญ่สิเตรียมทำบุญทอดเทียน ทอดสาด

          ๑.  หล่อเทียนชัยถวายพระสงฆ์ตามวัด

          ๒.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน  ธูปเทียน กับพระสงฆ์

          ๓.  ผู้เฒ่าผู้แก่เข้าวัดจำศีล

เดือน ๙  พึงเอาใจใส่เพราะเป็นประเพณีทำบุญ

          ๑.  ทำบุญข้าวประดับดิน

          ๒.  ฟังเทศน์สำใด สำหนึ่งตลอดวัน

เดือน ๑๐  ชาวนาลงเฮ็ดไฮนา

          ๑.  ทำบุญข้าวสาก

          ๒.  ทำข้าวสากไปยายที่วัด  และไปยายหัวไฮ  ปลายนา  ว่าไห่ข้าวงา

เดือน  ๑๑  เป็นเดือนออกพรรษา  จึงได้ทำบุญออกพรรษา

          ๑.  ไต้น้ำมันคืนแรก   วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ตอนเย็น

          ๒.  ไต้น้ำมันคืนที่สอง  วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ตอนเย็น

เดือน ๑๒  เป็นเดือนที่มีบุญที่มีหลายอย่าง

          ๑.  บุญกฐิน

          ๒.  งานลอยกระทง

          ๓.  เฮ็ดข้าวเม่าถวายพระสงฆ์

เดือนอ้าย (เดือน ๑) เป็นเดือนที่ชาวบ้านเก็บเกี่ยวข้าวจนแล้ว  จึงมีประเพณี  ดังนี้

          ๑.  ทำบุญดอกข้าวแข่งขันกลองเส็ง

          ๒.  ตีข้าว  นวดข้าว เลี้ยงตาแฮก

          ๓.  เตรียมเล่นว่าว

เดือนยี่ (เดือน ๒) ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้ว  นอนเฝ้าลานข้าวกลางคืนเล่นว่าว  ฟังเสียงสะนูตลอดกลางคืน  อากาศหนาว

          ๑.  ทำบุญลานข้าว

          ๒.  ปลงข้าวในลาน

          ๓.  ขนข้าวขึ้นเล้า

เดือน ๓ ประเพณีเดือน ๓ มีดังนี้

          ๑.  ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ กบบ่มีปาก นาคบ่มีหู ขี่ผู้หมาก ต่าวหว่าน

          ๒.  เอาฝุ่นใส่นา

          ๓.  เอิ้นขวัญข้าวจากนาขึ้นเล้า

          ๔.  ทำบุญเฮือน

          ๕.  ทำบุญข้าวกี่

          ๖.  เอาข้าวเปลือกลง

เดือน ๔ ชาวอีสานถือเป็นเดือนพักผ่อนมีบุญประเพณี  ดังต่อไปนี้

          ๑.  ทำบุญพระเวส บุญมหาชาติ

          ๒.  แห่พระเวสเข้าเมือง

          ๓.  ทำบุญแจกข้าวหาผู้ตาย

 

สาธารณสุข

-  ใช้บริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮี

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ ๑๐๐

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สถานีตำตรวจ ๑ แห่ง คือ สภ.ช่องสามหมอ

 

 

 

26/10/2016

608

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line