สภาพโครงสร้างพื้นฐาน


 

สภาพโครงสร้างพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

ถนนลาดยาง

ตำบลศรีสำราญ  มีถนนลาดยางตัดผ่าน  จำนวน  ๒   สาย                                         

๑.  สาย  บ้านจอก-สำราญ    โดยผ่านพื้นที่บ้าน  นาโจด  หมู่ที่  ๖   บ้านนามน   หมู่ที่  ๓      และ บ้านสำราญ  หมู่ ที่  ๒,๘    ระยะทาง  ๑๓  กิโลเมตร 

๒.  สาย รพช.(๔๐๒๔)  บ้านหนองปลาปึ่ง  – บ้านนาฮี  –บ้านสำราญ –บ้านหนองแดง  (ตอนที่ ๓ และตอนที่ ๔)  ระยะทางประมาณ    ๔     กิโลเมตร  

ถนนคอนกรีต   

ถนนคอนกรีตในเขตตำบลศรีสำราญ  ส่วนใหญ่เป็นถนนภายในหมู่บ้าน  ซึ่งมีจำนวน  ระยะทาง  และสภาพการใช้งานในปัจจุบัน  แยกเป็นหมู่บ้านดังนี้

บ้านหนองปลาปึ่ง   หมู่ที่  ๑     มี ๕  สาย ระยะทางรวม     ๗๓๓    เมตร    ใช้การได้ดี

บ้านสำราญ          หมู่ที่  ๒,๘ มี  ๑๒ สาย ระยะทางรวม     ๒,๐๓๘  เมตร    ใช้การได้ดี

บ้านนามน           หมู่ที่  ๓,๑๐ มี ๑๐ สาย ระยะทางรวม     ๒,๕๑๐  เมตร    ใช้การได้ดี

บ้านนาฮี            หมู่ที่  ๔,๙   มี ๑๒ สาย ระยะทางรวม     ๒,๑๔๕  เมตร    ใช้การได้ดี

บ้านหนองเบ็น      หมู่ที่  ๕    มี  ๑๒ สาย ระยะทางรวม     ๒,๐๓๘  เมตร    ใช้การได้ดี

บ้านนาโจด          หมู่ที่  ๖    มี    ๔ สาย ระยะทางรวม     ๑,๑๔๕  เมตร    ใช้การได้ดี       

บ้านหนองบัวบานเย็น หมู่ที่ ๗   มี  ๖ สาย ระยะทางรวม     ๑,๒๐๕  เมตร    ใช้การได้ดี

ถนนลูกรัง

ถนนลูกรังในเขตตำบลศรีสำราญ  ส่วนใหญ่เป็นถนนไปแปลงเกษตร  ถนนภายในหมู่บ้าน 

ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  ถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบล  ซึ่งตำบลศรีสำราญ  มีจำนวนถนนลูกรัง  ระยะทาง (โดยประมาณ) รวม   และ สภาพการใช้งาน แยกเป็นหมู่บ้านดังนี้

บ้านหนองปลาปึ่ง  หมู่ที่ ๑         มี        ๑        สาย     ระยะทางรวม        ๓๔๐ เมตร

บ้านสำราญ  หมู่ที่  ๒,๘            มี        ๕        สาย     ระยะทางรวม        ๗๘๕ เมตร

บ้านนามน  หมู่ที่  ๓,๑๐            มี        ๓        สาย     ระยะทางรวม     ๑,๔๐๐  เมตร

บ้านนาฮี  หมู่ที่  ๔,๙               มี        ๕        สาย     ระยะทางรวม     ๑,๑๕๐  เมตร

บ้านหนองเบ็น  หมู่ที่  ๕            มี        ๒        สาย     ระยะทางรวม        ๖๙๐ เมตร

บ้านนาโจด  หมู่ที่  ๖               มี        ๑        สาย     ระยะทางรวม        ๖๔๕ เมตร

บ้านหนองบัวบานเย็น  หมูที่  ๗    มี        ๓        สาย     ระยะทางรวม     ๑,๐๐๕  เมตร

 

การโทรคมนาคม

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   ๑๒    ตู้ 

 

การไฟฟ้า

ตารางแสดงจำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ในตำบลศรีสำราญ

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านที่ได้ / ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

บ้านหนองปลาปึ่ง

๗๘

-

 

บ้านสำราญ  หมู่ ๒,๘

๓๒๔

-

 

บ้านนามน

๒๕๖

-

 

บ้านนาฮี

๒๖๕

-

 

บ้านหนองเบ็น

๙๗

-

 

บ้านนาโจด

๑๒๐

-

 

บ้านหนองบัวบานเย็น

๖๕

-

 

รวม

,๒๐๕

-

 

    

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ตารางแสดงจำนวนแหล่งน้ำภายในตำบลศรีสำราญ

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน ( สาย,แห่ง )

หมายเหตุ

ลำน้ำ, ลำห้วย

บึง , หนอง อื่น ๆ

บ้านหนองปลาปึ่ง

 

บ้านสำราญ  หมู่ที่  ๒,๘

 

บ้านนามน

-

 

บ้านนาฮี

-

 

บ้านหนองเบ็น

-

-

 

บ้านนาโจด

-

 

บ้านหนองบัวบานเย็น

-

 

รวม

๑๖

 

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

ตารางแสดงแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นภายในตำบลศรีสำราญ

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน ( แห่ง )

หมายเหตุ

ฝาย

บ่อน้ำตื้น

บ่อน้ำบาดาล

บ่อน้ำอื่น ๆ

บ้านหนองปลาปึ่ง

-

-

-

 

บ้านสำราญ  หมู่ที่ ๒,๘

-

-

-

 

บ้านนามน

-

-

-

-

 

บ้านนาฮี

-

-

-

 

บ้านหนองเบ็น

-

-

-

-

 

บ้านนาโจด

-

-

-

-

 

บ้านหนองบัวบานเย็น

-

-

-

-

 

 รวม

-

-

-

 

 

 

26/10/2016

548

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line