ประชาสัมพันธ์การถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ  ได้กำหนดการถวายเทียนพรรษาในเขตพื้นที่ตำบลศรีสำราญ ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยเริ่มตั้นแต่วันที 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ  วัดโพธิ์ศรีสำราญ  เป็นวัดแรก 

17/08/2018

569

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line