วิสัยทัศน์


 

วิสัยทัศน์ (Vision)
 

  “ศรีสำราญ  ถิ่นฐานน่าอยู่  เชิดชูการศึกษา
นำพาประชามีสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

 

09/12/2016

905

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line