พันธกิจ


พันธกิจ
 

            1.  สร้างระบบการบริหารจัดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

            2.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการร่วมกันให้เกิดความพร้อมเพรียงรองรับท่องเที่ยว

            3.  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

            4.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนประชากรในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

            5.  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมพร้อมส่งเสริมให้มีสุขภาพภาพอนามัยที่ดีและมีครอบครัวที่อบอุ่นสังคมอยู่ดีมีสุข

            6.  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            7.  พัฒนาผลิตผลการเกษตรให้มีคุณภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

 

09/12/2016

822

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line