ภาพกิจกรรม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

    ในวันที่ 22 กันยายน 2561 กองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ได้จัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสามหมอวิทยา โดยการนำของท่านทรงศิริ นราพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อให้คนเด็กและเยาวชนเกิดความรักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line